R E G U L A M I N

&1   D E F I N I C J E

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Wild Basic;

4. Sklep internetowy Wild Basic – serwis internetowy dostępny pod www.wildbasic.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Wild Basic a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

&2  P O S T A N O W I E NI A   O G Ó L N E 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.wildbasic.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.organicbody.pl, prowadzony jest przez MAF z siedzibą w 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18. 2.4. Niniejszy Regulamin określa:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: a) przeglądarka internetowa typu Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari b) aktywne konto poczty elektronicznej c) dostępu do internetu

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.wildbasic.pl pobrać go i sporządzić jego wydruk. 2.8. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

&3  Z A S A D Y  K O R Z Y S T A N I A  Z E  S K L E P U

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.   

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Sklep Wild Basic może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez sklep Wild Basic za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z internetu lub godzące w dobre imię Wild Basic.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody

Wild Basic.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla [nazwa prowadzącego],

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

&4  Z A W A R C I E  U M O W Y  S P R Z E D A Ż Y

4.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.wildbasic.pl, dokonać wyboru produktu/produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Wild Basic umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzający przyjęcie Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z regulaminem.

&5  D O S T A W A

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europy i Reszty Świata i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy opisane są w menu sklepu www.wildbasic.pl w zakładce “POMOC”. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 24h do 5 dni roboczych w zależności od stanów magazynowych, licząc od dnia wysłania przez Klienta zamówienia. chyba że między Sklepem a Kupującym zostanie ustalony indywidualny termin dostawy. Na ten czas składają się: przyjęcie, skompletowanie i wysłanie zamówienia. Dodatkowo czas doręczenia przesyłki przez przewoźnika wynosi do 2 dni roboczych.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.wildbasic.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

&6  P Ł A TN O Ś C I

6.1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  • Płatności PayU [kartami kredytowymi lub debetowymi}

  • Przelew bankowy na konto.

&7  ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ZWROTY I REKLAMACJE

7.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a. W którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie tego towaru.

b. W którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

c. Zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

7.3. Aby Klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

7.4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7.7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7.8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: MAF, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

7.10.Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.11.Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7.12.Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Klient również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

 

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:

a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

e. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

f. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

g. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

h. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

&8  R E K L A M A C J E

8.1. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

8.2. Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

b. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

d. Żądać usunięcia wady

8.3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

8.4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres MAF, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

8.5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

8.6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wildbasic.office@gmail.com Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

&9  P R A W A  A U T O R S K I E

9.1. Wszystkie projekty, produkty, kolekcje marki Wild Basic oraz opisy i zdjęcia prezentowane w sklepie Wild Basic są własnością Wild Basic i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych czy prezentacji na innych stronach internetowych, bez zgody właściciela sklepu www.wildbasic.pl

9.3. Logo Wild Basic i wszelkie wzory projektów oraz produktów Wild Basic, na stronie www.wildbasic.pl są własnością marki Wild Basic. Wszelkie prawa autorskie, osobiste i majątkowe do elementów wymienionych w punkcie XI 9.1 oraz 9.3 niniejszego Regulaminu sklepu są zastrzeżone.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

&10  P OL I T Y K A  P R Y W A T N O Ś C I  O R A Z  O C H R O N A  D A N Y C H  O S O B O W Y C H

10.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego www.wildbasic.pl w związku z zakupami jest

Wild Basic 

10.2. Dane osobowe wykorzystywane są w celach realizacji umów sprzedaży, z związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta oraz w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

10.3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, Poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 z późn. zm.).

10.4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzonych danych:

  • w trakcie składania zamówienia, do momentu złożenia Zamówienia, Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym www.wildbasic.pl mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

  • weryfikacji danych lub korekty zamówienia można również dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Wild Basic na adres wildbasic.officegmail.com

  • Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

10.5. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy: - utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy sprzedaży. - utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu. - treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemami teleinformatycznym sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

10.6. Do automatyzacji newsletterów używamy platformy MailChimp. Przez zapisanie się do Newslettera, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie podanych osobowych do MailChimp, zgodnie z ich Polityką Prywatności i Regulaminem.

10.7. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy sprzedaży poprzez sklep internetowy. Dane osobowe będą przechowywane do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy sklepem a Kupującym. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na rzecz Kupującego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia posiadanie konta Użytkownika i dokonywanie zakupów poprzez sklep. Jeżeli zostanie zaznaczony drugi checkbox, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się Kupującego z Newslettera. Kupującemu przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Kupujący posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmom kurierskim, księgowości.

&11  Z M I A N A  R E G U L A M I N U

11.1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail

11.2. Jeżeli w czasie w jakim upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana regulaminu sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w sklepie nie są możliwe.

11.3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

11.4. Zamówienie złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulamin.

 

&12  K O NT A K T  Z E  S P R Z E D A W C Ą

 

12.1. Adres pocztowy: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

12.2. Adres e-mail: wildbasic.office@gmail.com

 

&13  P O S T A N O W I E N I A  K O Ń C O W E

 

13.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wild Basic a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

13.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wild Basic a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wild Basic.